Aktyvus globalinių problemų sprendimas

Vis akivaizdžiau suvokiame, kad viskas mūsų pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad ir Yar’os veikla vykdoma tokiame pasaulyje. Privačios įmonės (privatus verslas) susiduria su tomis pačiomis globalinėmis problemomis kaip ir plačioji visuomenė – ne mažiau susiję su gyventojų skaičiaus augimu, maisto, gamtinių išteklių trūkumu ir klimato kaita. Šias problemas galima išspręsti tik adekvačiai reaguojant globaliniu mastu, į tai įtraukiant ir verslo infrastruktūras.

Strategic approach: Creating impact

Strateginis požiūris: teigiamo poveikio kūrimas

Yara aktyviai sprendžia globalines problemas, nes turi visas galimybes ir pasiruošusi daryti pokyčius. Mes sėkmingai įgyvendiname strateginius siekius – kuriame vertę ir savininkams ir plačiajai visuomenei.

Food security

Aprūpinimas maistu

Yara vykdo savo veiklą, užtikrindama saugumą dėl apsirūpinimo maisto ištekliais globaliniu mastu. Savo globalinę padėtį ir agronominę patirtį panaudojame, siekdami įtakoti politines sistemas, inicijuoti vertybių skalę atitinkančias partnerystes ir didinti žemės ūkio našumą.

Resource use efficiency

Gamtiniai ištekliai

Yara, panaudodama savo žinias ir įgytą sprendimų tobulinimo patirtį inovacijų srityje, užsiima gamtinių išteklių panaudojimo efektyvumo didinimu. Mes palaikome padidėjusią maisto poroduktų gamybą, tausodami ir saugodami aplinką.

Offsetting negative environmental effects

Aplinkos apsauga

Yar’os žinios ir sprendimai gali padėti subalansuoti ir tam tikra prasme kompensuoti neigiamą žemės ūkio ir kitos žmogaus veiklos poveikį aplinkai, ypač kenksmingų teršalų išmetimo į orą ir į vandens telkinius srityje.