Įsipareigojimai ir politika

Yara yra įsipareigojusi vykdyti savo veiklą skaidriai ir su atsakomybe, laikantis tarptautinių susitarimų ir nacionalinės teisės aktų nuostatų.

Be to, kompanijos veiklą reglamentuoja pramonės standartai ir vidaus gairės – tame tarpe, vizija ir vertybės, tikslai ir strategijos ir verslo etika. 

Mūsų vizija – būti pramonės įvaizdžio formuotojais, tuo pačiu įpareigoja mus nustatyti pramonės standartus. Mūsų misija – didesnis derlingumas - įpareigoja mus užtikrinti gerą pelną akcininkams, klientams, darbuotojams ir teikti naudą plačiajai visuomenei. 

Strateginis siekis būti pasauline lydere, skatinant darniai vystyti žemės ūkį, ieškant sprendimų sveikos aplinkos išsaugojimui ir mūsų ambicijos kurti teigiamą poveikį, įpareigoja mus inovacijoms ir aktyviai veiklai. Mūsų strateginiai tikslai dėl darnaus ir pelningo ekonominio augimo yra įsipareigojimas laikytis darnios plėtros principų ir ekologiško ekonominio augimo, apimantis ekonomines, aplinkos apsaugos ir socialines problemas. Strategija taip pat savaime virsta strateginiais tikslais, kuriuose numatyta ir toliau būti viena iš labiausiai energiją taupančių įmonių mūsų pramonės sektoriuje, nuo 2004 iki 2013 metų 45 procentais sumažinusi šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir aktyviai sprendžianti pagrindines pasaulines problemas. 

Svarbiausia, savo veiklos pavyzdžiu Yara pasiryžusi būti lydere darbuotojų saugos srityje, - siekti sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, kiek įmanoma, artimą nuliui. 

Mūsų įsipareigojimai yra įtraukti į strategiją ir išsamiai išdėstyti etikos bei atitikties programose, taip pat veiklos-elgesio kodekse. Pagrindinis įsipareigojimas, susijęs su gamyba, yra pramonės standartų laikymasis dėl produktų kokybės valdymo ir kontrolės, kaip nurodyta Europos trąšų organizacijos reglamente. Be to, savo kasdieninėje veikloje ir įgyvendindama verslo plėtros programas, Yara vadovaujasi aiškia sveikatos – aplinkos apsaugos – darbų saugos – kokybės (HESQ angl.) politika. 

Mes prisiimame atsakomybę dėl tarptautinių standartų laikymosi, remdami JT Pasaulinį susitarimą, vykdydami EBPO daugianacionalinių įmonių direktyvą, JT deklaraciją dėl žmogaus teisių ir EBPO konvenciją dėl kovos su kyšininkavimu. Mes pritariame verslo atstovų raginimui imtis veiksmų, remiant JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir mes sutinkame vykdyti FTSE4 gerovės indekso principų nuostatas pagal visuotinę pasaulinių ataskaitų teikimo iniciatyvą.

Sustainable Agriculture

Darnus žemės ūkio vystymas

Bendrovė „Yara“ siekia tapti pasauline darnaus žemės ūkio lydere ir gina poreikį didžiausias visuotines problemas susieti su didžiausiu iššūkiu (ir sprendimu) gerinti žemės ūkio produktyvumą, nes jis padeda užtikrinti maisto saugą ir mažina pasaulinio atšilimo efektą.

Our Product Stewardship approach

Mūsų požiūris dėl produkcijos kokybės valdymo kontrolės

Visose veiklos srityse bendrovė „Yara“ laikosi griežtų produkcijos valdymo principų, užtikrinančių kruopštų darbą visoje vertės grandinėje: nuo produktų kūrimo ir žaliavų pirkimo, gamybos, sandėliavimo ir paskirstymo iki prekybos, pristatymo ir naudojimo.

Health, Environment and Safety

Sveikata, aplinkosauga ir darbuotojų sauga

Bendrovė „Yara“ paklūsta griežtai tvarkai ir taisyklėms, reglamentuojančioms darbuotojų saugą, sveikatą ir aplinkos apsaugą, be to, aukščiausiu prioritetu laiko saugą ir nuolat siekia, kad nebūtų nė vieno nelaimingo atsitikimo.